تحلیل محتوای کتاب پیام آسمان

دسته بندی : تحلیل محتوا

  

       تحلیل وبررسی کتب پیامهای آسمان

 وارتباط آن در جلوگیری از انحرافات  وجرائم اجتماعی  نوجوانان ( سال دوم راهنمایی )

                                     

 

درس دوم :  

اگر فراگیران به قدرت تفکر واندیشیدن که تمایزبین انسان وحیوان است وباورهای اعتقادی وآخرتی آنان عمیق گردد ودنیا رامحل گذرومرگ راتبدل وتغیر بدانند به ارزش سرمایه عمروفرصت های زندگی پی خواهند کرد وچنانچه به مرحله معرفت ارزش عمربرسندوزندگی وعمررااولین سرمایه خوشبختی دردنیا وآخرت بدانند .

لحظات عمروزندگی راغنیمت شمده ولحظه عمرشان رادرطریق درست استفاده می کنند وبااینباورکه خداوند به اندازه مثقالی ازاعمال نیک وبدانسان رابی پاسخ نخواهدگذاشت آنوقت تنبلی وتکبروتجاوز به حریم دیگران و......... کنارگذاشته وبراینیا به نعمت های بهشت خدااعمال نیک راجایگزین می کند واین باورواعتقاد می تاند مانع بروز بزهکاری وجرم باشد .

 

 

درس سوم :

دراین درس به مقوله دعاوروزه پرداخته شده است که هردو می توانندتقرب انسان رابه خدابیشتروعامل بازدارنده ازجرم وگناه باشد به شرطی که به ارزش واهمیت دعاوروزه واقف گردندوآنجایی که روزی حلال را یکی ازمقدمات اجابت دعابدانندبه توشه های خودکه خدابه آنها داده قناعت کرده وتحت هیچ عنوانبه خوداجازه ی تجاوزبه اموال دیگران وجمع آوری زروزیوروزخارف دنیا نمی دهند وازماحصل زحماتخودبهره برداری می کنندازطرف دیگراگربه اهمیت خطیرروزه پی ببرند خواهند فهمید که خلقت انسان فقط زندگی حیوانی نیست .بلکه لازم درکنارزندگی مادی ،تمام رفتارش برگرفته ازعقل وپیامبرودستورات الهیباشد وآنچه می کند برای رضای خداست اگرگرسنه می شود ویا تشنه فقط برای خشنودی پروردگار است . واین باورها می توانند عوامل بازدارنده از جرم باشند .

 

 

درس پنجم :   نردبان  آسمان

دراین درس به مقوله نمازبه طورجدی پرداخته شده است وآنرایکی از برترین عبادات معرفی می کند اما هر نماز را به عنوان معراج ونردبان مومن نمی داند بلکه نمازی را نردبان مومن می داند که مانع گناه جوانان ومومجب صعود اوگردد واوراازگناه وشیطان دوروبه خدامقرب گرداند اگرفهم عمیق وبصیرت ژرف به نماز پیدا کند آنوقت می داند که نباید حتی به اندازه ی یک دکمه پیراهن مال کسی را غضب ننماید وبا مال حرام لباس بخرد ونه تنها لباس ومکانش پاک باشد حتی باید درون ونیتش نیز پاک باشد واگر رعایت این مسائل نباشد نمازش اثر گذار ومقبول نیست ورسیدن به این فهم ودرک می تواند عامل جلوگیری از جرم باشد .

 

 

درس هفتم :

فهم عمیق ومعرفت صحیح از داستان مندرج دردرس وانتقال صحیح آن به فراگیران می تواند اثرگذارد باشد بدین معنا که دانش آموز می فهمد کسانی که درزندگی خود به خداوپیامبرانش ایمان دارند وبه فکرزندگی پس ازمرگ هستند مانند پادشاه زیرک،درزندگی جدید پس ازمرگ درآرامش وراحتی به سرخواهندبرد واماکافران وبدگارانی که تمام زندگی خود را به خوشگذارنی وتفریح دردنیا می پردازند وبرای سفروتوشه ای آماده ای نمی کنندمرگ برای آنها به معنای پایان خوش ها وسرآغاز سختی هاست . فهم عمیق ودرست سرنوشت این دو گروه توسط دانش آموزمی تواند فکرورفتاروگفتارآنان رادر مسیردرست زندگی قراردهد تاجایی که از سرنوشت بدگاران درس عبرت گرفته وهیچگاه دروادی بدی ها سیرنکننددرنتیجه باوراین دوسرنوشت می تواند مانع بروزجرم وبزهکاری باشد .

 

 

درس هشتم :

دراین درس سه مقوله ی : نیکی به پدرومادر – نماز اول وقت – خوش اخلاقی پرداخته شده است که انتقال صحیح مفاهیم مندرج در آن وایجاد باورهای درونی درفراگیران می تواند عامل مهی درجلوگیری از بزهکاری باشد- چون نیکی به پدرومادر ورضایت آنها موجب خشنودی پرودگار است ونمازی که برای خدا ودراول وقت رااقامه گردد وخوش خلقی که موجب محبت ودلسوزی نسبت به دیگران است می توانند عوامل بازدارنده جرم وجرم گرایی باشد .

 

 

درس نهم :

دراین درس به مقوله ی آداب زیارت پرداخته شده است . ذکراین موضوع که انسان ازدوبعدجسم وروح تشکیل شده وانسان صرفاً همین جسم نیست بلکه بسیاری ازموارد انسان ازقبیل محبت وباورهای قلبی ،ترس،شادی اموریغیرمادی هستندوهریک می توانند عامل موثری درزندگی انسان باشندپس زیارت ائمه معصومین وآداب زیارت آنها نیزبه عنوان یک امرمعنوی می تواند عامل موثر درحیات بشری باشد رعایت آداب زیارت ازقبیل پاکیزگی ،پرهیز ازسخنان لغووبیهوده ،حفظ آرامش ،عدم ایجادمزاحمت برای دیگران هرکدامشان ازحمله مواردهستندکه می توانندعامل موثربازدارنده ازجرم وبزهکاری باشند علی هذاشایسته است که باورهای عمیق قلبی همراه باشند .وصرف عادت نباشندبلکه رعایت دتمام موارد فوق موجب رضایت حق تعالی باشد ولاغیر .

 

 

درس دهم :

محتوای این درس ،با تعقیب موضوع انتظار با نگرش وباوردرونی دانش آموزان به ائمه اطهاربه عنوان جانشینان پیامبر (ص)می تواند اثرگذارباشد واگرفراگیران به مرحله ای ازمعرفت برسندوبدانند هدف از فرج امام زمان (عج) ،ریشه کن کردن جوروفساد وتعدی وتجاوز به حقوق دیگران وگسترش عدل درجهان است وحکومت اوسراسر محبت وخیر است تحت هیچ عنوان حاضرنمی گردندتابه جوروفسادوتعدی وتجاوزدامن بزنندوخودرابرای ظهورحضرت ولی عصر (ع) با یک نگرش مثبت آماده می کنند ،ریشه دواندن این مسایل اعتقادی درفکروقلب انسان می تواند اثرات مثبتی راداشته ومانع ازبروز ناملایمات وجرم باشد .

 

درس سیزدهم :

دراین به مقوله ارزش کاروثمرات آن به طور جدّی پرداخته شده است وازآنجائیکه کارواشتغال مفید وحلال می تواندبخش عظیمی ازاوقات انسان راپرکندهم درسلامت جسم وهم درسلامت روح وروان می توانداثربخش باشد بویژه ثمرات آن ازقبیل بی نیازشدن دیگران – توانایی برای انفاق ومشارکت درکارهای خیرورفع مشکلات اجتماعی موجب تقویت روحیه انسان شده واورابه شخص مفیدواثربخش وامیدواربه آینده مبدّل می کند واگرمعرفت عمیق دردانش آموزدرخصوص روزی حلال وحرام وثمرات متعاقب هریک ازآنها ایجادشودوبه این باوربرسد که کاروروزی حلال سازنده وکاروروزی حرام مخّرب می باشد واثرات مفیدوزیانبارآنهارابه تفکیک بفهمدمی تواندعامل موثّری درجلوگیری ازبزهکاری وجرم گیرایی باشد .

 

  درس چهاردهم :

این درس با عنوان حق الناس به سه مقوله (حق الناس – حق النفس ،وحق الله )پردذاخته است وضمن پرداختن به هرسه مقوله ،به اهمیت حق الناس یعنی رعایت حقوق مردم ودیگران از قبیل ذرعاغیت حفظ مالی وحیثیتی وآبرو وحتی رعایت حفظ وقت دیگران ،من جمله غیبت – تهمت – افتراو..... به طور جدّی پرداخته شده است ودارای جایگاه ویژه ای است واگرمفهوم حق الناس با ذکر مصادیقشان درفکروجان دانش آموزحکّ گرددنگرش ودیدگاه اورانسبت به دیگران وجامعه تغییرداده وبه حق وحقوق خودقانع شده واین نگرش می تواند عامل سازنده ومانع جلوگیری ازجرم باشد .

 

 

 

 


نویسنده: دبیر پایگاه | دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ - 9:34

آخرین مطالب

» اَللـهُمّ عَجّـل لِـوَلِـيّـكَ الـفَـرَج ( شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ )
» سایت رسمی پایگاه ( یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ )
» ****پایگاه کیفیت بخشی آموزشی درس دینی قرآن**** ( پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ )
» معرفی اعضا ( پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ )
» تاریخ اعلام نظر پایگاه در مورد تالیفات ارسال شده ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ )
» معاد و جاودانگی انسان 6 ( چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ )
» جدول موارد ارسالی از استان ها ( سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ )
» پرسش ها و پاسخ های دینی 11 ( سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ )
» پرسشها و پاسخ های دینی 10 ( سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ )
» معاد و جاودنگی انسان 5 ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ )
» پرسش ها و پاسخ های دینی 9 ( چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ )
» پرسش و پاسخ های دینی 8 ( سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ )
 

لینکستان

ADS

درباره ما